Luk

Fleksjob

Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne og alle muligheder for revalidering er afprøvet, kan Jobcenter Randers godkende dig til fleksjob.

Hvad er et fleksjob?
Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Både private og offentlige arbejdsgivere kan oprette fleksjob.

Hvem kan søge fleksjob?
Tre betingelser skal være opfyldt, for at du kan søge et fleksjob:
  • Du skal være under 65 år
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er varigt nedsat
  • Alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt

Hvis du skifter fleksjob
Den 1. januar 2013 trådte reform af fleksjob i kraft. Hvis du var ansat i et fleksjob inden da, fortsætter dine vilkår i fleksjobbet uændret. Din arbejdsgiver modtager også tilskud til din løn som efter de hidtil gældende regler.

Hvis du er blevet ansat i fleksjob fra 1. januar 2013, gælder de nye regler. Det gælder også, hvis du skifter fra ét fleksjob til et andet.

Fastholdelsesfleksjob

Hvis du ønsker at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob på arbejdspladsen.

Du skal indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller ansættelse på særlige vilkår, før de 12 måneders ansættelse begynder. I aftalen skal fremgå, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre og hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt.

Din arbejdsgiver skal derudover dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job.

Hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke, kan du blive visiteret til et fleksjob uden at have været ansat efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan få et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads.

Midlertidige fleksjob
Hvis du skifter fleksjob efter 1. januar 2013, kan du kun få tildelt et fleksjob i op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at det er du, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Midlertidige fleksjob betyder derfor ikke, at du skal skifte fleksjob hvert femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob.

Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter det første fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, så det ikke er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår, og du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

Læs mere om reform af fleksjob.
 

Arbejdet i fleksjobbet
Arbejdet tilrettelægges ud fra dit behov for at blive skånet.

Arbejdstempoet bliver så vidt muligt tilpasset, det du kan klare, og du får de pauser, du har behov for. Det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

Hvis du er ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013

Du får overenskomstmæssig løn, når du er i fleksjob. Dine arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.
Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis din arbejdsevne ændres.

Der gøres opmærksom på, at der fremadrettet kun vil ske ændring i løntilskud for fleksjobansatte, i det omfang vi modtager dokumentation for overenskomstmæssig lønstigning (vedhæftet 1. anmodning efter ændringen).

 


Hvis du er ansat i et fleksjob fra 1. januar 2013
Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 17.000 kr. om måneden (2013). Det svarer til 98 procent af højeste dagpengesats.

Tilskuddet fra kommunen bliver reguleret på baggrund af din lønindtægt, og aftrappes med en modregningssats på 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede indtægt i 2013-niveau udgør 13.208 kr. pr. måned. Derefter er modregningssatsen 55 pct. Kommunen indbetaler 5 pct. af det beregnede fleksløntilskud, dog max 500 kr. om måneden til ATP.

Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for den løn, du får udbetalt, når du er ansat på fuld tid i den pågældende stilling.

Din arbejdstid og aflønning i fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller derefter
Ved oprettelsen af fleksjobbet skal jobcenteret komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet. Dvs hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og arbejdsintensiteten. Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver, herunder om arbejdstid og aflønning.


Sidst opdateret: 24.06.2015Sådan gør du
Kontakt Jobcenter Randers eller tal med din sagsbehandler om muligheden for fleksjob.

Randers Kommune · Laksetorvet · 8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15 · randers.kommune@randers.dk · Cvr-nr.: 29189668